Trở về từ trường thi nghiệt ngã

bàn đầu đầy nắng
gần thầy tuyệt sắc
nắng trời vàng
áo thầy hồng
những tưởng
mặt trời soi sáng bài em thi
mặt thầy cho em thêm sức mạnh
nào ngờ
trời nắng muốn nổ đầu
thầy đứng ngó thêm rầu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s