Nỗi sầu đêm vắng

nắng chiều đã tắt từ lâu
nhà kia còn hát làm rầu tai Nhung
ngoài kia mưa gió não nùng
làm ơn nín hát, giăng mùng ngủ điRead More »

Advertisements